วิทยานิพนธ์ : นายวิศรุต จารุมณีโรจน์ นักศึกษารหัส 59  "โคงการพื้นที่ส่งเสริมการทำงานแบบครบวงจร"  วิทยานิพนธ์ : โรงแรมสำหรับคนรักสัตว์  นางสาวสุขพัชชานันท์ ชาญพิฑูร 60132523013


  ข่าวและประกาศของเว็บ

  "วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง"

  by ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ -

  วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม "วิถีชาวบ้าน ผสานวัฒนธรรมชาววัง" ภายใต้โครงการวิจัย การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านอัตลักษณ์รัตนโกสินทร์ โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งข้นของประเทศ หรือ บพข. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ สกสว.ภายใต้ กูระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.
  ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) ได้รับหมายจากท่านอธิการบดี กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คุณวีรศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา) ผศ.สุภาวดี โพธิยะราช (ประธานคณะอนุกรรมการกลุ่ม แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์) ตัวแทนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

  ภาพ/ข่าว #ศูนย์สร้างสรรค์สถาปัตยกรรม
  www.ca.ssru.ac.th  ประชุม​คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 5​ ปี​ (พ.ศ.​2566​ -​ 2570)

  by ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ -

  บ่ายวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วม​ประชุม​คณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์​ ระยะ​ 5​ ปี​ (พ.ศ.​2566​ -​ 2570) และจัดทำแผนปฏิบัติการ​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2566​ ครั้งที่​ 1​ โดยมี​รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์​ ศรีวิบูลย์​ อธิการบดี​ เป็นประธาน​ ณ​ ห้องประชุม​สภามหาวิทยาลัย​ อาคาร​ 31​ ชั้น5

  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

  by ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ -

  วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวสน์ คณบดีวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)