หมวดวิชาพื้นฐาน หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

Website นี้จัดทำเพื่อประกอบการเรียนการสอนระบบออนไลน์ในรายวิชาพื้นฐาน ภายใต้การรับผิดชอบของ อ.พิพัฒน์ ศักดิ์ศิริเกษมกุล ประกอบไปด้วย รายวิชา

1. ARD 1101 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 1

2. INA 1101 การวาดเส้นด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1

3. ARD 1103 การออกแบบเบื้องต้น

4. ARD 4902 การออกแบบสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5. ARD 1102 การวาดเส้นและแสดงผลงาน 2

6. INA 1102 การวาดเส้นด้วยการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

7. ARD1901 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 1

8. ARD 3902  ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2

    ข่าวและประกาศของเว็บ

    (There are no discussion topics yet in this forum)