รอบประเมิน 2/2567-1/2568

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 1/2568
มคอ.3 ARD2203 การออกแบบสถาปัตยกรรม 3
มคอ.3 ARD4207 การออกแบบสถาปัตยกรรม 7
มคอ.3 ARD5501 วิทยานิพนธ์ 1
Powerpoint :-
ARD2203
-ทฤษฎีและกระบวนการออกแบบอาคารขนาดเล็ก
-การวิเคราะห์องค์ประกอบของพื้นที่ใช้สอย
-รูปแบบการนำเสนองานขั้นสุดท้าย
ARD4207
-การออกแบบอาคารขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ
  . LECTURE-1-CONCEPTUAL-DESIGN-67, อ.วิจิตร
  . LECTURE-2-HIGHRISE-GUIDE-67, อ.วิจิตร
  . LECTURE-3-CARPARK-BLDG-67, อ.วิจิตร 
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-การเลือกรูปแบบโครงสร้าง และงานระบบวิศวกรรม
ARD5501
-กระบวนการค้นคว้า และวิเคราะห์เพื่อการออกแบบ
Video :-Handout :-
ARD2203-W1, Roof Types for Home

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2/2567

มคอ.3 ARD2204 การออกแบบสถาปัตยกรรม 4
มคอ.3 ARD4208 การออกแบบสถาปัตยกรรม 8
มคอ.3 ARD5502 วิทยานิพนธ์ 2 
Powerpoint :-
ARD2204
-ขั้นตอนการออกแบบ -1
-ขั้นตอนการออกแบบ -2
-ขั้นตอนการออกแบบ -3
ARD4208
-การออกแบบอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
-กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-Green Building Guidebook for Sustainable Architecture
ARD5502
-คู่มือการทำวิทยานิพนธ์
Video :-